วิธีการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

1.  เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการจองคิวล่วงหน้า

2.  เลือกวัน ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ

3.  เลือกช่วงเวลาที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ

4.  กรอกข้อมูลของผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง  (Passport) 

4.1      กรอกรหัสเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง)

4.2      ระบุ ชื่อสกุล (กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง)

5.  กดปุ่มจองคิวเพื่อทำการยืนยัน

6.  ทำการพิมพ์ข้อมูลลำดับคิว ที่ระบบแสดงบนหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน


เงื่อนไขการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

1.  ผู้จองต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดไม่น้อยกว่า 30 นาที หากผิดเวลาคิวดังกล่าวจะถูกเลิก

2.  ผู้จองสามารถรับบริการได้เฉพาะ  กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ  เท่านั้น

3.  ข้อมูลที่แสดงต้องเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลจริง ในกรณีที่ทำการจองคิวให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตามข้อที่ 1

4.  ไม่สามารถให้บุคคลอื่นนำคิวไปใช้แทนได้

5.  เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กรมการกงสุลกำหนด

6.  การจองคิวใช้สำหรับการทำหนังสือเดินทางธรรมดา

7.  สามารถจองคิวล่วงหน้า 1 วัน (ไม่นับวันที่ทำการจองคิว วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะเปิดให้จองได้ 5 วันทำการ

8.  กรณียกเลิกการจองคิว ท่านจะไม่สามารถจองคิวทางอินเตอร์เน็ตได้อีกภายใน 5 วันทำการ